24/7 Lån låner ikke længere ud 24/7 Lån www.247lån.dk Contact Details:
Main address: København K, Danmark,
24/7 Lån ApS 24/7 Lån låner ikke penge ud
4 stars - based on 250 reviews
24/7 Lån - Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 1. Information om selskabet og lån

  Vi har valgt at outsource vores debitorbogholderi til Svea Finans A/S, som derfor vil varetage administration af Deres låneaftale.
  Konto: Reg.nr.:7872 - Konto nr.:4503590

  247lån.dk (som er ejet af 24/7 Lån ApS, CVR: 38 24 84 05 ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter ”kunden”), som er mindst 20 år, er dansk statsborger med et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, har et gyldigt Nem ID og som af 247lån.dk vurderes kreditværdig. Kreditværdighed hos 247lån.dk betyder bl.a. at kunden ikke står registreret i et skyldnerregister, men er ikke begrænset til dette, idet der er tale om en konkret vurdering. For at kunne få bevilliget lån, er der ydermere krav om, at kunden oplyser:

  • En aktiv e-mailadresse, som benyttes af kunden.
  • Et dansk telefonnummer, som benyttes af kunden.

  Kunden skal ligeledes på forlangende fra 247lån.dk forevise seneste 3 lønsedler, udskrift fra bankkonti samt seneste årsopgørelse. 247lån.dk eller virksomheder der handler på vegne af 247lån.dk er berettiget til at forlange dette i hele perioden fra kunden ansøger om lånet og indtil lånet samt tilhørende omkostninger er fuldt indfriet, uanset om lånet er misligholdt og overdraget til inkasso eller ikke.

 2. Lånebeløb og omkostninger

  Et hvert tilbud om optagelse af lån, herunder reklamemateriale og indholdet på 247lån.dk, er alene at betragte som en opfordring til at gøre tilbud. Når kunden ansøger om et lån, anses låneansøgningen som et tilbud, og 247lån.dk er berettiget til at acceptere eller afvise dette tilbud uden begrundelse.

  Kunden kan som udgangspunkt bevilliges et lån på op til kr. 5.000, med mindre andet er specifikt aftalt mellem parterne.

  Kunden kan anmode om at "forlænge" låneperioden med 30 dage ad gangen. "Forlængelsen" af låneperioden forudsætter at kunden indbetaler de på tidspunktet påløbne renter og omkostninger. 247lån.dk er berettiget til at afvise at forlænge et lån uden begrundelse.

  Med mindre andet aftales, forlænges lånet på de samme lånevilkår, som lånet oprindeligt blev givet på, dog med den undtagelse at eventuelt aftalt rentefrihed og fortrydelsesret ikke gælder for den forlængede periode.

  Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er fuldt tilbagebetalt.

  Yderligere omkostninger

  Kunden skal selv afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med overførsel mellem 247lån.dk og kunden. Roaming-omkostninger forbundet med indgående SMS’er eller opkald fra 247lån.dk afholdes ligeledes af kunden. Al kontakt mellem 247lån.dk og kunden sker fra Danmark.

  Inddrivelse og inkasso

  Ved for sen betaling, pålægges kunden et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, jf. Rentelovens § 9b, stk. 2. Såfremt kunden fortsat ikke tilbagebetaler lånet efter tre rykkere, overgives inddrivelse til ekstern inkasso, hvor yderligere omkostninger pålægges kunden.

  Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt, bortfalder en eventuel rentefrihed eller renterabat uden varsel.

  Lånets rentesats fremgår af lånedokumentet. Hvis lånet misligholdes, fastholdes denne rente, jf. rentelovens § 7, stk. 3. Såfremt skyldner efter misligholdelsen, indgår en afdragsordning på lånet, nedsættes renten dog til en årlig nominel rente på 37,00 % pålagt pr. dag, beregnet fra tidspunktet for indgåelsen af afdragsordningen og indtil betaling sker. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10 %. Såfremt afdragsordningen misligholdes, bortfalder rentereduktionen dog samtidig, og lånet forrentes igen i henhold til låneaftalen jf. rentelovens § 7, stk. 3.

  Rentesatsen i den aftalte låneperiode fremgår af låneaftalen.

  Renter tilskrives dagligt. Tilskrevne renter tillægges hovedstolen og forrentes som en del af lånet (renters rente) så længe lånet ikke er misligholdt.

 3. Udbetaling og låneperiode

  Godkender 247lån.dk kundens låneansøgning, udbetales lånebeløbet til kundens NemKonto. Kunden er selv ansvarlig for, at NemKonto (www.nemkonto.dk) har den korrekte NemKonto til kunden, idet 247lån.dk ikke har mulighed for at efterprøve eller kontrollere dette.

  Når et lån er udbetalt til Kundens officielle NemKonto, anses lånet for at være udbetalt korrekt, også selv om kunden ikke kommer i besiddelse af lånebeløbet som følge af fejl ved kundens NemKonto.

  Lånet skal tilbagebetales i henhold til den i låneaftalen specificerede betalingsordning.

 4. SÆRLIGT VIGTIGE VILKÅR

  Når kunden optager et lån hos 247lån.dk, får kunden mulighed for at knytte lånet til et betalingskort eller betalingskort. Ved at tilknytte et sådant kort, giver kunden 247lån.dk ret til:

  • At trække lånebeløbet inklusiv renter og omkostninger på det anførte betalingskort ved udløbet af låneaftalen.
  • At trække eventuelle forlængelsesgebyrer i forbindelse med lånerens forlængelse af lånet på det anførte betalingskort.

  Hvis det grundet manglende dækning eller af anden årsag, ikke er muligt for 247lån.dk at trække ovenstående beløb på den angivne dato, er 247lån.dk berettiget til at forsøge af trække beløbet, inklusiv eventuelle yderligere renter og omkostninger, på lånerens kort, i hele perioden fra beløbet forfaldt, og indtil lånet anses for misligholdt jf. § 8 i disse betingelser.

  Hvis lånet er tilmeldt betaling via betalingskort, kan låneren blive tilbudt en lavere rente end normalt. I så fald vil begge rentesatser fremgå af låneaftalen. Hvis lånet er tilmeldt betaling via PBS eller betalingskort, men denne betaling ikke kan gennemføres, vil lånet blive forrentet og behandlet, som om lånet ikke var tilmeldt betalingskort.

  Lånet kan ligeledes tilbagebetales enten ved brug af det vedlagte girokort eller med bankoverførsel. Angiv da CPR-nummer (eller lånenummer) i beskedfeltet ved overførsel via netbank, og overfør lånet plus renter til 247lån.dk's konto hos Arbejdernes Landsbank:

  Reg.nr.:7872 - Konto nr.:4503590

  Det er nødvendigt at kunden følger denne tilbagebetalingsprocedure for, at 247lån.dk hurtigt kan identificere og notere kundens tilbagebetaling af lånet. Hvis kunden indbetaler uden at følge denne fremgangsmåde, er kunden ansvarlig for at betale den i låneperioden aftalte rentesats, uden eventuel renterabat, frem til det tidspunkt, hvor betalingen er identificeret af 247lån.dk.

  Kunden må i denne forbindelse påregne en behandlingstid på ikke under 7 arbejdsdage.

 5. Indbetaling før tid og fortrydelsesret

  Kunden har ret til, helt eller delvist, at indfri sit lån når som helst inden forfaldsdagen. Dette skal ske jf. den fremsendte betalingsanmodning, og kan ske uden pådragelse af yderligere omkostninger.

  Hvis kunden fortryder låneaftalen hos 247lån.dk, kan den fortrydes indenfor 14 dage fra den dag, kunden har modtaget den aftalte ydelse. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag.

  Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal denne betale lånets beløb plus påløbende renter fra den dato, hvor låneaftalen blev underskrevet med PID-koden, til den dato, hvor lånebeløbet betales tilbage, uden unødig forsinkelse.

  Dette skal ske senest 14 kalenderdage efter at kunden har sendt selskabet en skriftlig meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis låneaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fortrydelsesfristen. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftaler opsiges i overensstemmelse med regler i låneaftalen og disse vilkår.

  Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at denne har fortrudt rettidigt, kan denne fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen eller fremsende på e-mail til info@247laan.dk.

  Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til: 24/7 Lån ApS, Langebrogade 5, 1411 København K. CVR: 38 24 84 05 eller på e-mail til info@247laan.dk.

 6. Overdragelse af gæld

  247lån.dk forbeholder sig ret til, helt eller delvist, at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

  Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

 7. Behandling af personoplysninger

  Ved ansøgning om lån hos 247lån.dk, oprettes kunden i 247lån.dk’s kundekartotek. Det oplyses i denne forbindelse, at 247lån.dk er dataansvarlig iht. Persondataloven. 247lån.dk registrerer kundens navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer samt låneoplysninger og gemmer disse oplysninger i et krypteret format.

  Derudover indsamler og behandler 247lån.dk informationer til brug til vurdering af kundens kreditværdighed, jf. § 1 – information om selskabet og lån og gemmer disse oplysninger i et krypteret format.

  Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen.

  247lån.dk opbevarer de af kunden afgivne oplysninger til brug af kreditvurdering, samt til brug af markedsføring enten fra 247lån.dk selv, eller fra andre virksomheder indenfor samme koncern som 247lån.dk. Denne markedsføring kan altid frameldes via profilsiden, samt i e-mails afsendt efter kundens aktive forhold med 247lån.dk er ophørt.

  Opbevaring af kundens data sker i henhold til reglerne i lov om behandling af personoplysninger. 247lån.dk forbeholder sig retten til at optage samtaler, eller på anden vis at dokumentere kommunikation med kunden.

  KreditStatus:

  Når der ansøges om et lån hos 247lån.dk, gives der automatisk samtykke til at der foretages en kreditvurdering via KreditStatus. KreditStatus giver elektronisk adgang til oplysninger om en kundes eksisterende kreditengagementer hos andre finansieringsselskaber, og bidrager dermed til ansvarlig långivning og forbrugerbeskyttelse.

  247lån.dk er berettiget til at indhente følgende oplysninger om kundens eksisterende lån og kreditter via KreditStatus:

  • Identifikationsoplysninger.
  • Lånetype.
  • Stiftelsestidspunkt.
  • Oprindelig hovedstol på lån/kreditramme.
  • Aktuel saldo (opdateres dagligt).

  Oplysningerne anvendes udelukkende til vurdering af kundens kreditværdighed i forbindelse med optagelse af lån hos 247lån.dk.

  Oplysning om hvilke banker og finansieringsselskaber der har adgang til at indhente oplysninger om eventuelle kreditengagementer fra KreditStatus kan til enhver tid rekvireres via kreditstatus.dk.

 8. Vigtige oplysninger og kommunikation

  Kunden har pligt til straks at underrette 247lån.dk ved e-mail til info@247laan.dk om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mail adresse, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller e-mail til de af kunden angivne adresser, vil blive anset for at være kommet frem til kunden.

  Kunden er indforstået med, at der gyldigt og med bindende virkning vil blive sendt meddelelser fra 247lån.dk til kunden vedrørende låneforholdet, herunder betalingspåmindelser via SMS, e-mail eller telefonopkald.

 9. Misligholdelse

  I tilfælde af misligholdelse forfalder lånet inklusiv renter og omkostninger herunder gebyrer til øjeblikkelig betaling.

  Låneaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at kunden:

  • Modtager 3 rykkerskrivelser fra 247lån.dk uden at betale lånet, og sagen derfor overdrages til inkasso.
  • Udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.
  • Standser sine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord.
  • Afgår ved døden.
  • Tager fast bopæl udenfor landets grænser.
  • Flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter 247lån.dk herom, eller
  • Har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse.

  Alle indbetalinger på lånet afskrives først på renter og omkostninger og derefter på lånets hovedstol.

  Lånedokumentet med disse generelle vilkår er gyldigt som retsfundament, og kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejeloven § 478.

  Afbetaling

  Afbetaling er ikke en betalingsmulighed hos 247lån.dk, da produktet udelukkende skal ses som en kortfristet mulighed med 1 – 30 dages løbetid.

  Såfremt lånet er anset for misligholdt og derfor er blevet overdraget til inkasso, skal eventuelle betalingsordninger m.v. aftales med 247lån.dk's til hver tid værende inkassobureau, idet pågældende inkassobureau da administrerer sagen indtil denne er fuldt indfriet.

 10. Ansvar

  247lån.dk frasiger sig ansvaret for indirekte skader. 247lån.dk er heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er 24/7 Lån ApS (ultimativ ejer af 247lån.dk) eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

  • Svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og – hacking),
  • Strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af 247lån.dk eller vores leverandører, eller
  • Andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.
 11. Misbrug

  I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen, vil247lån.dk i henhold til gældende lovgivning, indberette kunden til skyldnerregistre, herunder særligt Experian (RKI) og Debitor Registret.

  Vi politianmelder herudover konsekvent svindel og groft misbrug.

 12. Fortrolighed

  247lån.dk bekræfter, at enhver oplysninger om kunden og kundeforholdet er fortrolig og ikke må videregives til tredjemand uden kundens forudgående skriftlige samtykke.

  Uanset ovenstående er 247lån.dk berettiget til at videregive oplysninger om kunden og kundeforholdet til andre selskaber i 24/7 Lån ApS' koncern, 247lån.dk's revisorer, advokater og øvrige rådgivere, potentielle nye långivere, hvortil lånet måtte blive overdraget samt SKAT under forudsætning af at oplysningerne behandles fortroligt og videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af de opgaver, som er overdraget til sådanne personer. Derudover er 247lån.dk berettiget til at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus, til brug til søgning af andre finasieringsselskaber, som anført under pkt. 6 – behandling af personoplysninger.

  I tilfælde af kundens misligholdelse af låneaftalen, er 247lån.dk endvidere berettiget til at videregive sådanne oplysninger om kunden og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder som er nødvendig for deres inddrivelse af 247lån.dk's krav mod kunden.

 13. Klager

  Klager og kritik bedes fremsendt til info@247laan.dk, hvorefter klagesagen vil blive behandlet.

  Låneforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

  Såfremt kunden ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har kunden efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

  Kunden har også mulighed for at klage til:

  Ankenævnet for Finansieringsselskaber

  Carl Jacobsens Vej 35

  2500 Valby

  http://www.finansanke.dk/

  Forbrugerombudsmanden

  Carl Jacobsens Vej 35

  2500 Valby

  http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

  Forbrugerklagenævnet

  Carl Jacobsens Vej 35

  2500 Valby

  http://www.forbrug.dk/

  Finanstilsynet

  Århusgade 110

  2100 København Ø

  https://www.finanstilsynet.dk/

  Datatilsynet

  Borgergade 28, 5.

  1300 København K

  http://www.datatilsynet.dk/

  Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage.

  Version 2.0 af 26.05.2016